Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


         Svealands Bouleförbund

 

STADGAR FÖR SVEALANDS BOULEFÖRBUND

antagna vid distriktsmöte 94-11-26.

 

Stadgarna reviderade (§   6) enligt årsmötesbeslut 00-11-26.

Stadgarna reviderade (§ 10) enligt SBF beslut 03-01-05.

Stadgarna reviderade (§ 15) enligt årsmötesbeslut 03-03-23.

Stadgarna reviderade (§ 12, 12) enligt årsmötesbeslut 05-04-01.

Stadgarna reviderade (§ 10, § 12, 12 samt § 15) enligt årsmötesbeslut 07-03-25.

 

Kap 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

 

 

§ 1 Uppgift.

Svealands Bouleförbund skall, enligt dessa stadgar och SBF:s stadgar, såsom SBF:s regionala organ främja, utveckla och samordna den franska sporten Boule Pétanque inom distriktet.

 

 

§ 2 Sammansättning.

Svealands Bouleförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och som har sin hemort inom distriktets geografiska område. Föreningens hemort avgörs av postmottagarens adress om inte annat överenskommes och godkänns av SBF:s styrelse.

 

 

§ 3 Verksamhetsområde.

Svealands Bouleförbunds verksamhet utövas inom Svealands distriktet, som enligt 5 Kap 2 § SBF:s stadgar omfattar C, D, S, T, U, W och X län.

 

 

§ 4 Stadgar.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktsmöte och skall godkännas av SBF:s styrelse. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet.

 

 

§ 5 Beslutande organ.

Svealands Bouleförbunds beslutande organ är distriktsmöte, extra distriktsmöte och distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen får tillsätta organ för ledning av speciella verksamheter inom distriktsstyrelsens arbetsområde.

 

 

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår.

Distriktsförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31 december.

Forts…

 

Kap 2. DISTRIKTSMÖTET.

 

 

§ 7 Sammansättning och beslutsmässighet.

Distriktsmötet och extra distriktsmöte är distriktsförbundets högsta beslutande organ.

 

Distriktsmötet består av ombud för föreningarna. Ombud får ej vara ledamot av distriktsstyrelsen och måste vara medlem i den förening han eller hon företräder.

 

Distriktsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som representeras av närvarande ombud enligt justerad röstlängd. Röstberättigat ombud som anländer sedan röstlängden justerats ska tillföras röstlängden. För att beslut ska kunna fattas, måste minst hälften av antalet röster enligt röstlängden ha avgivits.

 

 

§ 8 Yttrande- och förslagsrätt.

Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot och suppleant i distriktsstyrelsen, revisorerna, motionär i vad avser egen motion samt, i samband med frågor som rör deras särskilda uppdrag, även valberedningens ledamöter och ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper.

Yttranderätt tillkommer representant från RF:s distriktsförbund (DF) och SBF samt med mötets enhälliga samtycke övriga närvarande.

 

 

§ 9 Kallelse m m.

Distriktsmöte hålls före utgången av mars på dag och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. Underrättelse om tid och plats ska tillställas föreningarna senast den 1 januari.

 

Kallelse till mötet skall ske skriftligen till föreningarna senast två veckor före mötet. Med kallelsen ska följa - dagordning - verksamhetsberättelse kassaberättelse - revisionsberättelse - valberedningens förslag och lista på nominerade kandidater - styrelsens förslag - motioner med yttrande av distriktsstyrelsen.

 

 

§ 10 Föreningarnas rösträtt.

Föreningsombud ska vara utrustade med skriftlig fullmakt som överlämnas till mötesledningen. Fullmakten ska vara utfärdad av föreningsstyrelsen och innehålla uppgift om hur många röster ombudet representerar.

 

Rösträtten vid distriktsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av SBF:s styrelse.

 

Föreningarna disponerar röster i förhållande till sitt medlemstal den 31 december enligt SBF:s statistik över licensierade medlemmar.
Förening har alltid 1 (en) grundläggande föreningsröst.

Föreningens rösträtt skall utövas av 1 (ett) ombud per röst.

 

Forts…

 

 

 

Antal lic. medl     Antal röster

  0 - 10                        1 Förening har alltid grundläggande rösträtt

11 - 20                        2

21 - 40                        3

41 - 60                        4

(osv 1 röst per 20-tal lic medlemmar)

 

Antalet röster hos en förening får dock inte överstiga 1/5 av det totala antalet röster i den justerade röstlängden. Skulle mindre än 5 föreningar delta får de lika många röster.

 

§ 11 Beslut och omröstning.

För beslut erfordras enkel majoritet. För stadgebeslut gäller dock § 4. Absolut majoritet (mer än hälften av de avgivna rösterna) erfordras vid ordförandeval och för beslut i sakfrågor. Relativ majoritet (den eller de som fått flest röster) gäller vid andra personval.

 

Omröstning skall ske öppet utom vid val, då sluten omröstning sker på begäran av röstberättigat ombud.

 

Vid lika röstetal har, utom vid val, fungerande mötesordförande utslagsröst om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.

 

Vid sluten omröstning är valsedel med fler namn än vad som skall väljas ogiltig.

 

§ 12 Ärenden vid distriktsmötet.

Vid distriktsmötet skall följande ärenden förekomma:

1.     upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,

2.     fastställande av dag- och arbetsordning för mötet,

3.     fråga om mötets behöriga utlysande,

4.     val av mötesfunktionärer

        a) ordförande för mötet,

        b) sekreterare för mötet,

c) två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet,

5.     distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse,

6.     distriktsstyrelsens kassaberättelse,

7.     revisorernas berättelse,

8.     fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen,

9.     behandling av förslag från distriktsstyrelsen,

10.   behandling av motioner som getts in i den ordning som anges i § 13,

11.   beslut om budget, eventuell verksamhetsplan och eventuell årsavgift,

12.   val av

        a) distriktsordförande för en tid av ett år

        b) sekreterare för en tid av 2 (två) år

        c) kassör för en tid av 2 (två) år

        d) tävlingsansvarig för en tid av 2 (två) år

        e) övriga ledamöter för en tid av 2 (två) år, 3 st,

        f)  styrelsesuppleanter för en tid av 1 (ett) år,

        g) en revisor för en tid av 2 (två) år,                                          

                                                                                                        Forts…

        h) en revisorssuppleant för en tid av 1 (ett) år

        i) ombud till förbundsårsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen,

        j) en ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 (ett) år,

13.   övriga frågor (beslut kan ej fattas).

 

                                                                                                       

Valbar till distriktsstyrelsen är endast medlem i förening inom distriktet. Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

 

 

§ 13 Motioner till distriktsmötet.

Motioner till distriktsmötet ska ha inkommit senast den 15 januari. Rätt att motionera tillkommer distriktsförbundet tillhörande förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

 

 

§ 14 Extra distriktsmöte.

Extra distriktsmöte kan efter behov utlysas av distriktsstyrelsen. Styrelsen är skyldig att utlysa extra distriktsmöte inom två månader på skriftlig begäran av minst en tredjedel av distriktets föreningar.

 

Vid extra distriktsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden avgöras. Kallelse till mötet skall ske skriftligen senast två veckor före mötet tillsammans med de handlingar och eventuella förslag som föranlett det extra distriktsmötet.

 

 

 

 

Kap 3. DISTRIKTSSTYRELSEN.

 

 

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet.

Distriktsstyrelsen är, när distriktsmötet inte är samlat, distriktsförbundets beslutande organ.

Distriktsstyrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter.

Distriktsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män, och bör utgöras av lika många kvinnor och män.

 

Distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst hälften av ledamöterna begär det. Skriftlig kallelse till sammanträdet ska tillsammans med förslag till föredragningslista tillställas samtliga ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträdet. Ledamot och suppleant som är förhindrad att närvara ska snarast före sammanträdet anmäla detta till den som utfärdat kallelsen.

 

Beslut fattas av minst hälften av ledamöterna i förening i samband med utlyst sammanträde. Ledamot får inte rösta genom fullmakt. Om ordförande finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast följande sammanträde.

                                                                                                        Forts…

 

§ 16 Åliggande.

Distriktsstyrelsen skall

1.     verkställa distriktsmötets beslut,

2.     verkställa SBF:s årsmötesbeslut,

3.     skapa samverkan mellan distriktets föreningar,

4.     företräda boule i samarbete med myndigheter och organisationer inom distriktet,

5.     arrangera distriktsmästerskapstävlingar och seriespel i de lägre divisionerna, självständigt eller i samarbete med föreningar.

6.     ansvara för utbildningsverksamheten inom distriktet,

7.     verka för boulesportens utbredning och medverka till att nya föreningar igångsätts,

8.     samordna och stimulera ungdomsverksamheten inom distriktet,

9.     samordna förfrågningar om bouleinstruktioner,

10.   arrangera distriktsmöten,

11.   upprätta kassa- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår samt i övrigt bereda de ärenden som skall föreläggas distriktsmötet,

12.   utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 13 och 14 Kap i RF:s stadgar,

13.   tillhandahålla SBF:s styrelse, Riksidrottsstyrelsen, DF-styrelse och Riksidrottsnämnden med yttrande och upplysningar,

14.   föra protokoll och erforderliga böcker m m samt sköta löpande ärenden i övrigt,

15.   handha och ansvara för distriktsförbundets medel,

16.   besluta om tecknande av firma och placering av distriktsförbundets medel,

17.   förvara och besvara inkommande skrivelser,

18.   formulera yttrande över inkomna motioner till förbundsårsmötet.

 

 

§ 17 Arbetsår.

Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsmötet till och med nästkommande distriktsmöte.

 

 

 

 

Kap 4. REVISORER, REVISION.

 

 

§ 18 Revisorer och revision.

Det åligger revisorerna att granska distriktsförbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper.

 

Förutom de av distriktsmötet valda revisorerna skall distriktsstyrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av en av DF-möte vald revisor. Omfattar distriktet flera RF-distrikt skall det DF där distriktsförbundet har sin hemort utse revisor.

 

Distriktsförbundets räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15 januari och skall , efter verkställd revision, tillsammans med revisorernas berättelse vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 15 februari.                                     

 

                                                                                                         Forts…

Kap 5. VALBEREDNING.

 

 

§ 19 Sammansättning.

Valberedningen består av ordförande (sammankallande) och 2 övriga ledamöter valda av distriktsmötet. Ledamöterna skall vara lika fördelade mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

 

Valberedningen skall i sitt arbete verka för att kvinnor och män i olika åldersgrupper blir representerade i styrelsen.

 

 

§ 20 Åliggande.

Valberedningen ska senast den 15 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid distriktsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast den 1 december skall valberedningen meddela föreningarna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

 

 

§ 21 Förslagsrätt.

Föreningarna äger att nominera kandidater till förtroendeposter senast den 15 januari hos valberedningen. Valberedningens förslag med uppgift om övriga nominerade utsänds med kallelse till distriktsmötet.

 

 

§ 22 Kandidatnominering.

Innan kandidatnomineringen börjar vid distriktsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 12 a-f  i § 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 18 APR 2016 23:04 Skribent: Björn Knösch
Webbshop
te_logo
akuttestet
 
 
RB_puff_250

Propagandafilm  

Spela ett parti här >>

clip_image002

 

Postadress:
Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström, Östra Boda Klittgatu 15
795 96 Boda Kyrkby

Kontakt:
Tel: 0709687895
E-post: This is a mailto link

Se all info